ការទទួលស្គាល់សមាជិកជ្រើសតាំងមណ្ឌលសភាពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តសៀមរាប អាណត្តិទី២ លើកទី១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លេខ: ១០៩ អនក្រ.បក

Be Sociable, Share!