ការចាប់ដៃគូពាណិជកម្មរវាងអាជីវករ ពាណិជ្ជករ

សកម្មភាពនៃការចាប់ដៃគូពាណិជកម្មរវាងអាជីវករ ពាណិជ្ជករ ខេត្ត សៀមរាប

ឧត្តរមានជ័យ និងក្រុងភ្នំពេញ ជាមួយអាជីវករ ពាណិជ្ជករ ខេត្តស៊ីសាក់កេត ក្នុងប្រទេសថៃ។

Be Sociable, Share!