ការចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងសម្ពោធពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម

ដំណើរទស្សនកិច្ច របស់សមាជិក សភាពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ុយ ភៀវ

មកកាន់ខេត្តស៊ីសាក់កេត ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងសម្ពោធពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្ម

ផ្លែសាវម៉ាវ និងធុរេន របស់ខេត្តស៊ីសាក់កេត ចាប់ពីថ្ងៃទី15-17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017។

សកម្មភាពនៃការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច ក្រោម វត្តមានរបស់ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត

ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្ម ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម និងសហការី ខេត្តស៊ីសាក់កេតជាច្រើនរូប។

គណៈប្រតិភូកម្ពុជា មានមក ខេត្តសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងរាជធានីភ្នំពេញ ។

Be Sociable, Share!