ការចូលរួមសម្ពោធពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម ពិសេសផ្លែសាវម៉ាវ និងធុរេន

ការចូលរួមសម្ពោធពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម ពិសេសផ្លែសាវម៉ាវ និងធុរេន

របស់ខេត្តស៊ីសាក់កេត ប្រទេសថៃ សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គឹម ឆៃហៀង តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប

Be Sociable, Share!